contoh surat kuasa pengaduan


SURAT KUASA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama     :
No. KTP  :
Alamat   :

Dengan ini memberikan kuasa kepada:

Nama     :
No. KTP  :
Alamat   :

Untuk melakukan pengaduan atas hilangnya sebuah Laptop merk Acer.
Demikian Surat Kuasa ini saya buat tanpa ada tekanan dari pihak manapun dan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya


............., 23 April 2013
        Penerima Kuasa                                                                                                      Pemberi Kuasa

         ….……………..                                                                                                      …………………


No comments:

Post a Comment