contoh format surat permintaan cuti tahunan bagi PNS


                                                                                             .......... Tanggal ............                                                                                           Kepada
                                                                                    Yth. ......................................
                                                                                           Di_
                                                                                                ....................

Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama :
Nip :
Pangkat/Golongan ruang :
Jabatan :
Satuan Organisasi :

dengan ini mengajukan permintaan cuti tahunan unutuk tahun ............ selama ............ hari kerja, terhitung mulai tanggal ........................................................
       Selama menjalankan cuti alamat saya adalah di .........................................

       Demikian permintaan ini saya buat untuk dapat dipertimbangkan sebagaimana mestinya.


                                                                                                 Hormat saya,
                                                                                               ( .................... )
                                                                                               NIP. ...............


No comments:

Post a Comment