contoh format surat izin cuti bersalin                                                                           .......... tanggal ..........

  SURAT IZIN CUTI BERSALIN
      NOMOR ..................1. Diberikan cuti bersalin kepada Pegawai Negeri Sipil :
    Nama                      :
    NIP                       :
    Pangkat/golongan ruang    :
    Jabatan                   :
    Satuan organisasi         :
   
    terhitung mulai tanggal ........................ sampai dengan 2 (dua) bulan setelah
    persalinan, dengan ketentuan sebagai berikut:

    a. Sebelum menjalankan cuti bersalin, wajib menyerahkan pekerjaannya 
       kepada atasan langsungnya atau pejabat lain yang ditunjuk.

    b. Segera setelah persalinan yang bersangkutan supaya memberitahukan
       tanggal persalinan kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti.

    c. Setelah menjalankan cuti bersalin wajib melaporkan diri kepada atasan
       langsungnya dan bekerja sebagaimana biasa.

2. Demikianlah surat izin cuti sakit ini dibuat untuk dapat digunakan 
    sebagaimana mestinya.
                                                        


                                                               .............................................*
                                                        


                                                              (...............................................)
                                                                   NIP .................................
TEMBUSAN:
1. ....................................................
2. ..................... dan seterusnya.
3. Pertinggal.
.
*Tulislah jabatan pejabat yang berwenang memberikan cuti.3 comments: