contoh format surat permintaan cuti bersalin

                                                                

                                                                                         ............. tanggal ..... .......                                                                         

                                                                Kepada
                                                         Yth. ...........................................
                                                                melalui ...........................................
                                                                Di_
                                                                    ...........................................
 


Yang bertanda tangan di bawah ini:
            Nama                                    :
            NIP                                       :
            Pangkat/golongan ruang     :
            Jabatan                                 :
            Satuan organisasi                :
   dengan ini mengajukan permintaan cuti bersalin untuk persalinan yang ke
   ....................../cuti di luar tanggungan Negara untuk persalinan* terhitung mulai tanggal ........................
   Demikianlah permintaan ini saya buat untuk dapat dipertimbangkan sebagaimana mestinya.
                                                                         


                                                                         

                                                                            Hormat saya,

                                                               (...........................................)
                                                               NIP. .....................................

CATATAN PEJABAT KEPEGAWAIAN CATATAN PERTIMBANGAN ATASAN
                                                              LANGSUNG:
                                                              KEPUTUSAN PEJABAT YANG
                                                              BERWENANG MEMBERIKAN CUTI:
* Coret yang tidak perlu.

No comments:

Post a Comment