contoh format surat izin cuti besar

                                                                                  
                                                                         ................. tanggal ...............                                                                                         SURAT IZIN CUTI BESAR
                                                    NOMOR ..................1. Diberikan cuti besar kepada Pegawai Negeri Sipil :

    Nama                                  :
    NIP                                      :
    Pangkat/golongan ruang    :
    Jabatan                                :
    Satuan organisasi               :

    selama ...........................bulan/hari*-1, terhitung mulai tanggal ........................
    sampai dengan tanggal ............................. dengan ketentuan sebagau berikut:
    a. Sebelum menjalankan cuti besar wajib menyerahkan pekerjaanaya kepada
        atasan langsungnya atau pejabat lain yang ditunjuk.
    b. Selama menjalankan cuti besar, tidak berhak atas tunjangan jabatan.
    c. Setelah selesai menjalankan cuti besar wajib melaporkan diri kepada
        atasan langsungnya dan bekerja kembali sebagaimana biasa.
2. Demikianlah surat izin cuti besar ini dibuat untuk dapat digunakan
    sebagaimana mestinya.
                                                                                                                                                 .............................................*-2
                                                                   (...............................................)
                                                                       NIP .................................
TEMBUSAN:
1. ....................................................
2. ..................... dan seterusnya.
3. Pertinggal.
*-1 Coret yang tidak perlu.

No comments:

Post a Comment