contoh format surat izin cuti sakit

                                                                                        ............ tanggal ...........                                     

                                     SURAT IZIN CUTI SAKIT
                                          NOMOR ..................

1. Diberikan cuti besar kepada Pegawai Negeri Sipil :
    Nama                               :
    NIP                                :
    Pangkat/golongan ruang             :
    Jabatan                            :
    Satuan organisasi                  :
    Selama ...........................bulan/hari*-1, terhitung mulai tanggal ........................
    sampai dengan tanggal ............................. dengan ketentuan setelah berakhir
    jangka waktu cuti sakit tersebut, wajib melaporkan diri kepada atasan
    langsungnya dan  bekerja kembali sebagaimana biasa.
2. Demikianlah surat izin cuti sakit ini dibuat untuk dapat digunakan
    sebagaimana mestinya.
                                                               


                                                                   .............................................*-2
                                                                                                                                    (...............................................)
                                                                        NIP .................................
TEMBUSAN:
1. ....................................................
2. ..................... dan seterusnya.
3. Pertinggal.
*-1 Coret yang tidak perlu.
*-2 Tulislah jabatan pejabat yang berwenang memberikan cuti.


No comments:

Post a Comment