contoh format surat permintaan cuti besar


                                                                                               .......... tanggal ..........

                                                                                       
                                                                                       
                                                                                               Kepada
                                                                                        Yth. ...................
                                                                                               melalui .............
                                                                                               Di_
                                                                                                    .................

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang :
Jabatan :
Satuan Organisasi :

dengan ini mengajukan permintaan cuti besar selama .............. karena saya telah bekerja secara terus menerus selama .................. tahun.

       Selama menjalankan cuti besar alamat saya adalah di ................................

     Demikianlah permintaan ini saya buat untuk dapat dipertimbangkan sebagaimana mestinya.


                                                                                            Hormat saya


                                                                                            ( ................ )
                                                                                            NIP. ...........No comments:

Post a Comment