contoh format surat permintaan cuti sakit

                                                                                            
                                                                                            ........... tanggal ..........
                                                                                               Kepada
                                                                                        Yth. .........................
                                                                                               melalui ...................
                                                                                               Di_
                                                                                                    .....................
Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang :
Jabatan :
Satuan organisasi :

dengan ini mengajukan permintaan cuti sakit selama ............... ( ............. )hari/bulan karena saya menderita sakit/gugur kandung / mengalami kecelakaan dan oleh karena menjalankan tugas kewajiban, sesuai dengan keterangan dokter/bidan terlampir.

Demikian permintaan ni saya buat untuk dapat dipertimbanga seagaimana mestinya.
                                                                                              Hormat saya,

                                                                                             ( .................. )
                                                                                             NIP. ..............No comments:

Post a Comment