contoh format surat permohonan cuti
PEMERINTAH KABUPATEN …………………………….
KECAMATAN …..……………
Jln.  ……………………Nomor …………………..Tlp. ……………
WAINANA
============================================================                   
Nomor                    :
Lampiran               : -
Perihal                   : Permohonan Cuti
                                                                                                              Kepada
                                                                                                      Yth. Bupati………………………
                                                                                                              Cq. Kepala Badan Kepegawaian Daerah
                                                                                                              Di-
                                                                                                                       ………………..
               
Dengan Hormat,
Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a                   :
Nip                          :
Pangkat/Gol          :
Jabatan                   :

Dengan ini mengusulkan permohonan Cuti dalam rangka ………………………, mulai tanggal …………….. s/d  ………………….

Demikian permohonan ini saya buat untuk dapat dipertimbangkan dan atas perhatiannya disampaikan  terima kasih.                                                                                                                       …………, ……., ……..
                Mengetahui
           Camat  ………………                                                                               Yang bermohon                                          
      


      ………………………                                                         …………….………..
           Nip…………….                                                          Nip…………………….. 

No comments:

Post a Comment