Contoh surat pernyataan bersedia ditempatkan kembali
SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA DITEMPATKAN KEMBALI


Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ..........................................................................
NIP : ..........................................................................
Jabatan : ..........................................................................
Unit Kerja : ..........................................................................
Alamat unit kerja : ..........................................................................


Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Bersedia mendarmabaktikan keahlian yang diperoleh selama pendidikan, sekurang - kurangnya 5 ( lima )
    tahun setelah lulus.
2. Bersedia ditugaskan kembali pada unit kerja asal atau unit kerja lain apabila diperlukan, dalam rangka 
    pendayagunaan tenaga kesehatan sekurang - kurangnya 5 ( lima ) tahun sejak lulus pendidikan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


                                                                                                                            ............, 25 Januari 2014

Mengetahui/Menyetujui,                                                                                    Yang membuat pernyataan
       Pimpinan Unit
                                                                                                                                                                                       MATERAI
                                                                                                                                                                                            6000

   ( ......................... )                                                                                                 ( ........................ )


Contoh surat pernyataan bersedia ditempatkan kembali

No comments:

Post a Comment